รวม Javascript ที่ใช้งาน บ่อยๆ

ปัญหา การเขียน JavaScript เครื่องมือ

Moderator: phpbb, mindphp

ภาพประจำตัวสมาชิก
mindphp
phpBBThailand VIP Members
phpBBThailand VIP Members
โพสต์: 2269
ลงทะเบียนเมื่อ: 01 ม.ค. 1970, 07:00
ติดต่อ:

รวม Javascript ที่ใช้งาน บ่อยๆ

โพสต์โดย mindphp » 03 ต.ค. 2007, 09:34

รวม Javascript ที่ใช้งาน บ่อยๆ
http://www.meelink.com/webboard/index.p ... at&catid=8

ภาพประจำตัวสมาชิก
phpbb
phpBBThailand VIP Members
phpBBThailand VIP Members
โพสต์: 3132
ลงทะเบียนเมื่อ: 19 มิ.ย. 2008, 00:26
ติดต่อ:

Re: รวม Javascript ที่ใช้งาน บ่อยๆ

โพสต์โดย phpbb » 23 ธ.ค. 2008, 00:49

Javascript เลือก วัน เดือน ปี ภาษาไทย
testdate.php

โค้ด: เลือกทั้งหมด

<HTML>

<HEAD>

<script language='javascript' src='popcalendar.js'></script>

</HEAD>

<form name="form1" method="post" action="">

  วันที่เริ่ม  :

  <input name="indate" type=text class="textboxdata" id="indate"  onKeyPress="Check_Text()"  value="<?

                                                                          $today = date("d/m/Y");

                                                                          list($today, $tomonth, $toyear) = split('[/.-]', $today);

                                                      $toyear = $toyear + 543;

              echo "$today/$tomonth/$toyear";  ?>" size="10" maxlength="10">

                                                                         

         <script language='javascript'><!--

             if (!document.layers) {

                 document.write("<input type=button onclick='popUpCalendar(this, form1.indate, \"dd/mm/yyyy\")' value=' Date' style='font-size:11px'>")

            }   //-->

 </script>

  วันที่สิ้นสุด

 <input name="enddate" type=text   id="enddate"  onKeyPress="Check_Text()"  value="<?

                                                                          $today = date("d/m/Y");

                                                                          list($today, $tomonth, $toyear) = split('[/.-]', $today);

                                                      $toyear = $toyear + 543;

              echo "$today/$tomonth/$toyear";  ?>" size="10" maxlength="10">                               

            <script language='javascript'><!--

                if (!document.layers) {

                   document.write("<input type=button onclick='popUpCalendar(this, form1.enddate, \"dd/mm/yyyy\")' value=' Date' style='font-size:11px'>")

            }

   //-->

 </script>

</form>


popcalendar.js

โค้ด: เลือกทั้งหมด

                        var       fixedX = -1                                                             // x position (-1  if to appear below control)

                        var       fixedY = -1                                                             // y position (-1 if to appear below control)

                        var startAt = 3                                                     // 0 - sunday ; 1 - monday

                        var showWeekNumber = 0              // 0 - don't show; 1 - show

                        var showToday = 0                                     // 0 - don't show; 1 - show

                        var imgDir = "images/"                         // directory for images ... e.g. var imgDir="/img/"

 

                        var gotoString = "Go To Current Month"

                        var todayString = "Today is"

                        var weekString = "Wk"

                        var scrollLeftMessage = "Click to scroll to previous month. Hold mouse button to scroll automatically."

                        var scrollRightMessage = "Click to scroll to next month. Hold mouse button to scroll automatically."

                        var selectMonthMessage = "Click to select a month."

                        var selectYearMessage = "Click to select a year."

                        var selectDateMessage = "Select [date] as date." // do not replace [date], it will be replaced by date.

 

                        var       crossobj, crossMonthObj, crossYearObj, monthSelected, yearSelected, dateSelected, omonthSelected, oyearSelected, odateSelected, monthConstructed, yearConstructed, intervalID1, intervalID2, timeoutID1, timeoutID2, ctlToPlaceValue, ctlNow, dateFormat, nStartingYear

 

                        var       bPageLoaded=false

                        var       ie=document.all

                        var       dom=document.getElementById

 

                        var       ns4=document.layers

                        var       today =            new      Date()

                        var       dateNow          = today.getDate()

                        var       monthNow = today.getMonth()

                        var       yearNow          = today.getYear()+543

                        var       imgsrc = new Array("drop1.gif","drop2.gif","left1.gif","left2.gif","right1.gif","right2.gif")

                        var       img      = new Array()

 

                        var bShow = false;

 

    /* hides <select> and <applet> objects (for IE only) */

    function hideElement( elmID, overDiv )

    {

      if( ie )

      {

        for( i = 0; i < document.all.tags( elmID ).length; i++ )

        {

          obj = document.all.tags( elmID )[i];

          if( !obj || !obj.offsetParent )

          {

            continue;

          }

     

          // Find the element's offsetTop and offsetLeft relative to the BODY tag.

          objLeft   = obj.offsetLeft;

          objTop    = obj.offsetTop;

          objParent = obj.offsetParent;

         

          while( objParent.tagName.toUpperCase() != "BODY" )

          {

            objLeft  += objParent.offsetLeft;

            objTop   += objParent.offsetTop;

            objParent = objParent.offsetParent;

          }

     

          objHeight = obj.offsetHeight;

          objWidth = obj.offsetWidth;

     

          if(( overDiv.offsetLeft + overDiv.offsetWidth ) <= objLeft );

          else if(( overDiv.offsetTop + overDiv.offsetHeight ) <= objTop );

          else if( overDiv.offsetTop >= ( objTop + objHeight ));

          else if( overDiv.offsetLeft >= ( objLeft + objWidth ));

          else

          {

            obj.style.visibility = "hidden";

          }

        }

      }

    }

                       

                        /*checkText */

                       

                        function Check_Text() {

                                                alert('การใส่วันที่ต้องทำการกดปุ่ม Date เท่านั้น');

                                                event.returnValue = false;

    }

   

    /*

    * unhides <select> and <applet> objects (for IE only)

    */

    function showElement( elmID )

    {

      if( ie )

      {

        for( i = 0; i < document.all.tags( elmID ).length; i++ )

        {

          obj = document.all.tags( elmID )[i];

         

          if( !obj || !obj.offsetParent )

          {

            continue;

          }

       

          obj.style.visibility = "";

        }

      }

    }

 

                        function HolidayRec (d, m, y, desc)

                        {

                                                this.d = d

                                                this.m = m

                                                this.y = y

                                                this.desc = desc

                        }

 

                        var HolidaysCounter = 0

                        var Holidays = new Array()

 

                        function addHoliday (d, m, y, desc)

                        {

                                                Holidays[HolidaysCounter++] = new HolidayRec ( d, m, y, desc )

                        }

 

                        if (dom)

                        {

                                                for       (i=0;i<imgsrc.length;i++)

                                                {

                                                                        img[i] = new Image

                                                                        img[i].src = imgDir + imgsrc[i]

                                                }

                                                document.write ("<div onclick='bShow=true' id='calendar'      style='z-index:+999;position:absolute;visibility:hidden;'><table            width="+((showWeekNumber==1)?250:220)+" style='font-family:arial;font-size:11px;border-width:1;border-style:solid;border-color:#a0a0a0;font-family:arial; font-size:11px}' bgcolor='#ffffff'><tr bgcolor='#0000aa'><td><table width='"+((showWeekNumber==1)?248:218)+"'><tr><td style='padding:2px;font-family:arial; font-size:11px;'><font color='#ffffff'><B><span id='caption'></span></B></font></td><td align=right><a href='javascript:hideCalendar()'><IMG SRC='"+imgDir+"close.gif' WIDTH='15' HEIGHT='13' BORDER='0' ALT='Close the Calendar'></a></td></tr></table></td></tr><tr><td style='padding:5px' bgcolor=#ffffff><span id='content'></span></td></tr>")

                                                                       

                                                if (showToday==1)

                                                {

                                                                        document.write ("<tr bgcolor=#f0f0f0><td style='padding:5px' align=center><span id='lblToday'></span></td></tr>")

                                                }

                                                                       

                                                document.write ("</table></div><div id='selectMonth' style='z-index:+999;position:absolute;visibility:hidden;'></div><div id='selectYear' style='z-index:+999;position:absolute;visibility:hidden;'></div>");

                        }

 

                        var       monthName =  new      Array("มกราคม","กุมภาพันธ์","มีนาคม","เมษายน","พฤษภาคม","มิถุนายน","กรกฏาคม","สิงหาคม","กันยายน","ตุลาคม","พฤศจิกายน","ธันวาคม")

                        if (startAt==3)

                        {

                                                dayName = new Array ("อา.","จ.","อ.","พ.","พฤ.","ศ.","ส.")

                        }

                        else

                        {

                                                dayName = new Array ("Mon","Tue","Wed","Thu","Fri","Sat","Sun")

                        }

                        var       styleAnchor="text-decoration:none;color:black;"

                        var       styleLightBorder="border-style:solid;border-width:1px;border-color:#a0a0a0;"

 

                        function swapImage(srcImg, destImg){

                                                if (ie)   { document.getElementById(srcImg).setAttribute("src",imgDir + destImg) }

                        }

 

                        function init()  {

                                                if (!ns4)

                                                {

                                                                        if (!ie) { yearNow += 2443                  }

 

                                                                        crossobj=(dom)?document.getElementById("calendar").style : ie? document.all.calendar : document.calendar

                                                                        hideCalendar()

 

                                                                        crossMonthObj=(dom)?document.getElementById("selectMonth").style : ie? document.all.selectMonth        : document.selectMonth

 

                                                                        crossYearObj=(dom)?document.getElementById("selectYear").style : ie? document.all.selectYear : document.selectYear

 

                                                                        monthConstructed=false;

                                                                        yearConstructed=false;

 

                                                                        if (showToday==1)

                                                                        {

                                                                                                document.getElementById("lblToday").innerHTML = todayString + " <a onmousemove='window.status=\""+gotoString+"\"' onmouseout='window.status=\"\"' title='"+gotoString+"' style='"+styleAnchor+"' href='javascript:monthSelected=monthNow;yearSelected=yearNow;constructCalendar();'>"+dayName[(today.getDay()-startAt==-1)?6:(today.getDay()-startAt)]+", " + dateNow + " " + monthName[monthNow].substring(0,3)        + "                  " +                  yearNow          + "</a>"

                                                                        }

 

                                                                        sHTML1="<span id='spanLeft'  style='border-style:solid;border-width:1;border-color:#3366FF;cursor:pointer' onmouseover='swapImage(\"changeLeft\",\"left2.gif\");this.style.borderColor=\"#88AAFF\";window.status=\""+scrollLeftMessage+"\"' onclick='javascript:decMonth()' onmouseout='clearInterval(intervalID1);swapImage(\"changeLeft\",\"left1.gif\");this.style.borderColor=\"#3366FF\";window.status=\"\"' onmousedown='clearTimeout(timeoutID1);timeoutID1=setTimeout(\"StartDecMonth()\",500)'            onmouseup='clearTimeout(timeoutID1);clearInterval(intervalID1)'>&nbsp<IMG id='changeLeft' SRC='"+imgDir+"left1.gif' width=10 height=11 BORDER=0>&nbsp</span>&nbsp;"

                                                                        sHTML1+="<span id='spanRight' style='border-style:solid;border-width:1;border-color:#3366FF;cursor:pointer'            onmouseover='swapImage(\"changeRight\",\"right2.gif\");this.style.borderColor=\"#88AAFF\";window.status=\""+scrollRightMessage+"\"' onmouseout='clearInterval(intervalID1);swapImage(\"changeRight\",\"right1.gif\");this.style.borderColor=\"#3366FF\";window.status=\"\"' onclick='incMonth()' onmousedown='clearTimeout(timeoutID1);timeoutID1=setTimeout(\"StartIncMonth()\",500)'            onmouseup='clearTimeout(timeoutID1);clearInterval(intervalID1)'>&nbsp<IMG id='changeRight' SRC='"+imgDir+"right1.gif'            width=10 height=11 BORDER=0>&nbsp</span>&nbsp"

                                                                        sHTML1+="<span id='spanMonth' style='border-style:solid;border-width:1;border-color:#3366FF;cursor:pointer'            onmouseover='swapImage(\"changeMonth\",\"drop2.gif\");this.style.borderColor=\"#88AAFF\";window.status=\""+selectMonthMessage+"\"' onmouseout='swapImage(\"changeMonth\",\"drop1.gif\");this.style.borderColor=\"#3366FF\";window.status=\"\"' onclick='popUpMonth()'></span>&nbsp;"

                                                                        sHTML1+="<span id='spanYear' style='border-style:solid;border-width:1;border-color:#3366FF;cursor:pointer' onmouseover='swapImage(\"changeYear\",\"drop2.gif\");this.style.borderColor=\"#88AAFF\";window.status=\""+selectYearMessage+"\"'            onmouseout='swapImage(\"changeYear\",\"drop1.gif\");this.style.borderColor=\"#3366FF\";window.status=\"\"'            onclick='popUpYear()'></span>&nbsp;"

                                                                       

                                                                        document.getElementById("caption").innerHTML  =  sHTML1

 

                                                                        bPageLoaded=true

                                                }

                        }

 

                        function hideCalendar()           {

                                                crossobj.visibility="hidden"

                                                if (crossMonthObj != null){crossMonthObj.visibility="hidden"}

                                                if (crossYearObj !=      null){crossYearObj.visibility="hidden"}

 

                            showElement( 'SELECT' );

                                                showElement( 'APPLET' );

                        }

 

                        function padZero(num) {

                                                return (num      < 10)? '0' + num : num ;

                        }

 

                        function constructDate(d,m,y)

                        {

                                                sTmp = dateFormat

                                                sTmp = sTmp.replace  ("dd","<e>")

                                                sTmp = sTmp.replace  ("d","<d>")

                                                sTmp = sTmp.replace  ("<e>",padZero(d))

                                                sTmp = sTmp.replace  ("<d>",d)

                                                sTmp = sTmp.replace  ("mmm","<o>")

                                                sTmp = sTmp.replace  ("mm","<n>")

                                                sTmp = sTmp.replace  ("m","<m>")

                                                sTmp = sTmp.replace  ("<m>",m+1)

                                                sTmp = sTmp.replace  ("<n>",padZero(m+1))

                                                sTmp = sTmp.replace  ("<o>",monthName[m])

                                                return sTmp.replace ("yyyy",y)

                        }

 

                        function closeCalendar() {

                                                var       sTmp

 

                                                hideCalendar();

                                                ctlToPlaceValue.value =          constructDate(dateSelected,monthSelected,yearSelected)

                        }

 

                        /*** Month Pulldown     ***/

 

                        function StartDecMonth()

                        {

                                                intervalID1=setInterval("decMonth()",80)

                        }

 

                        function StartIncMonth()

                        {

                                                intervalID1=setInterval("incMonth()",80)

                        }

 

                        function incMonth () {

                                                monthSelected++

                                                if (monthSelected>11) {

                                                                        monthSelected=0

                                                                        yearSelected++

                                                }

                                                constructCalendar()

                        }

 

                        function decMonth () {

                                                monthSelected--

                                                if (monthSelected<0) {

                                                                        monthSelected=11

                                                                        yearSelected--

                                                }

                                                constructCalendar()

                        }

 

                        function constructMonth() {

                                                popDownYear()

                                                if (!monthConstructed) {

                                                                        sHTML =         ""

                                                                        for       (i=0; i<12;          i++) {

                                                                                                sName =          monthName[i];

                                                                                                if (i==monthSelected){

                                                                                                                        sName =          "<B>" +            sName +          "</B>"

                                                                                                }

                                                                                                sHTML += "<tr><td id='m" + i + "' onmouseover='this.style.backgroundColor=\"#FFCC99\"' onmouseout='this.style.backgroundColor=\"\"' style='cursor:pointer' onclick='monthConstructed=false;monthSelected=" + i + ";constructCalendar();popDownMonth();event.cancelBubble=true'>&nbsp;" + sName + "&nbsp;</td></tr>"

                                                                        }

 

                                                                        document.getElementById("selectMonth").innerHTML = "<table width=70           style='font-family:arial; font-size:11px; border-width:1; border-style:solid; border-color:#a0a0a0;' bgcolor='#FFFFDD' cellspacing=0 onmouseover='clearTimeout(timeoutID1)'            onmouseout='clearTimeout(timeoutID1);timeoutID1=setTimeout(\"popDownMonth()\",100);event.cancelBubble=true'>" +       sHTML +            "</table>"

 

                                                                        monthConstructed=true

                                                }

                        }

 

                        function popUpMonth() {

                                                constructMonth()

                                                crossMonthObj.visibility = (dom||ie)? "visible"            : "show"

                                                crossMonthObj.left = parseInt(crossobj.left) + 50

                                                crossMonthObj.top =   parseInt(crossobj.top) + 26

 

                                                hideElement( 'SELECT', document.getElementById("selectMonth") );

                                                hideElement( 'APPLET', document.getElementById("selectMonth") );                                   

                        }

 

                        function popDownMonth()      {

                                                crossMonthObj.visibility= "hidden"

                        }

 

                        /*** Year Pulldown ***/

 

                        function incYear() {

                                                for       (i=0; i<7; i++){

                                                                        newYear          = (i+nStartingYear)+1

                                                                        if (newYear==yearSelected)

                                                                        { txtYear =       "&nbsp;<B>"   + newYear +    "</B>&nbsp;" }

                                                                        else

                                                                        { txtYear =       "&nbsp;" + newYear + "&nbsp;" }

                                                                        document.getElementById("y"+i).innerHTML = txtYear

                                                }

                                                nStartingYear ++;

                                                bShow=true

                        }

 

                        function decYear() {

                                                for       (i=0; i<7; i++){

                                                                        newYear          = (i+nStartingYear)-1

                                                                        if (newYear==yearSelected)

                                                                        { txtYear =       "&nbsp;<B>"   + newYear +    "</B>&nbsp;" }

                                                                        else

                                                                        { txtYear =       "&nbsp;" + newYear + "&nbsp;" }

                                                                        document.getElementById("y"+i).innerHTML = txtYear

                                                }

                                                nStartingYear --;

                                                bShow=true

                        }

 

                        function selectYear(nYear) {

                                                yearSelected=parseInt(nYear+nStartingYear);

                                                yearConstructed=false;

                                                constructCalendar();

                                                popDownYear();

                        }

 

                        function constructYear() {

                                                popDownMonth()

                                                sHTML =         ""

                                                if (!yearConstructed) {

 

                                                                        sHTML =         "<tr><td align='center'  onmouseover='this.style.backgroundColor=\"#FFCC99\"' onmouseout='clearInterval(intervalID1);this.style.backgroundColor=\"\"' style='cursor:pointer'            onmousedown='clearInterval(intervalID1);intervalID1=setInterval(\"decYear()\",30)' onmouseup='clearInterval(intervalID1)'>-</td></tr>"

 

                                                                        j =        0

                                                                        nStartingYear =            yearSelected-3

                                                                        for       (i=(yearSelected-3); i<=(yearSelected+3); i++) {

                                                                                                sName =          i;

                                                                                                if (i==yearSelected){

                                                                                                                        sName =          "<B>" +            sName +          "</B>"

                                                                                                }

 

                                                                                                sHTML += "<tr><td id='y" + j + "' onmouseover='this.style.backgroundColor=\"#FFCC99\"' onmouseout='this.style.backgroundColor=\"\"' style='cursor:pointer' onclick='selectYear("+j+");event.cancelBubble=true'>&nbsp;" + sName + "&nbsp;</td></tr>"

                                                                                                j ++;

                                                                        }

 

                                                                        sHTML += "<tr><td align='center' onmouseover='this.style.backgroundColor=\"#FFCC99\"' onmouseout='clearInterval(intervalID2);this.style.backgroundColor=\"\"' style='cursor:pointer' onmousedown='clearInterval(intervalID2);intervalID2=setInterval(\"incYear()\",30)'      onmouseup='clearInterval(intervalID2)'>+</td></tr>"

 

                                                                        document.getElementById("selectYear").innerHTML = "<table width=44 style='font-family:arial; font-size:11px; border-width:1; border-style:solid; border-color:#a0a0a0;'         bgcolor='#FFFFDD' onmouseover='clearTimeout(timeoutID2)' onmouseout='clearTimeout(timeoutID2);timeoutID2=setTimeout(\"popDownYear()\",100)' cellspacing=0>"       + sHTML         + "</table>"

 

                                                                        yearConstructed           = true

                                                }

                        }

 

                        function popDownYear() {

                                                clearInterval(intervalID1)

                                                clearTimeout(timeoutID1)

                                                clearInterval(intervalID2)

                                                clearTimeout(timeoutID2)

                                                crossYearObj.visibility= "hidden"

                        }

 

                        function popUpYear() {

                                                var       leftOffset

 

                                                constructYear()

                                                crossYearObj.visibility            = (dom||ie)? "visible" : "show"

                                                leftOffset = parseInt(crossobj.left) + document.getElementById("spanYear").offsetLeft

                                                if (ie)

                                                {

                                                                        leftOffset += 6

                                                }

                                                crossYearObj.left =      leftOffset

                                                crossYearObj.top = parseInt(crossobj.top) +    26

                        }

 

                        /*** calendar ***/

   function WeekNbr(n) {

      // Algorithm used:

      // From Klaus Tondering's Calendar document (The Authority/Guru)

      // hhtp://www.tondering.dk/claus/calendar.html

      // a = (14-month) / 12

      // y = year + 4800 - a

      // m = month + 12a - 3

      // J = day + (153m + 2) / 5 + 365y + y / 4 - y / 100 + y / 400 - 32045

      // d4 = (J + 31741 - (J mod 7)) mod 146097 mod 36524 mod 1461

      // L = d4 / 1460

      // d1 = ((d4 - L) mod 365) + L

      // WeekNumber = d1 / 7 + 1

 

      year = n.getFullYear();

      month = n.getMonth() + 1;

      if (startAt == 0) {

         day = n.getDate() + 1;

      }

      else {

         day = n.getDate();

      }

 

      a = Math.floor((14-month) / 12);

      y = year + 4800 - a;

      m = month + 12 * a - 3;

      b = Math.floor(y/4) - Math.floor(y/100) + Math.floor(y/400);

      J = day + Math.floor((153 * m + 2) / 5) + 365 * y + b - 32045;

      d4 = (((J + 31741 - (J % 7)) % 146097) % 36524) % 1461;

      L = Math.floor(d4 / 1460);

      d1 = ((d4 - L) % 365) + L;

      week = Math.floor(d1/7) + 1;

 

      return week;

   }

 

                        function constructCalendar () {

                                                var aNumDays = Array (31,0,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31)

 

                                                var dateMessage

                                                var       startDate =       new      Date (yearSelected,monthSelected,1)

                                                var endDate

 

                                                if (monthSelected==1)

                                                {

                                                                        endDate           = new Date (yearSelected,monthSelected+1,1);

                                                                        endDate           = new Date (endDate   - (24*60*60*1000));

                                                                        numDaysInMonth = endDate.getDate()

                                                }

                                                else

                                                {

                                                                        numDaysInMonth = aNumDays[monthSelected];

                                                }

 

                                                datePointer       = 0

                                                dayPointer = startDate.getDay() - startAt

                                               

                                                if (dayPointer<0)

                                                {

                                                                        dayPointer = 6

                                                }

 

                                                sHTML =         "<table border=0 style='font-family:verdana;font-size:10px;'><tr>"

 

                                                if (showWeekNumber==1)

                                                {

                                                                        sHTML += "<td width=27><b>" + weekString + "</b></td><td width=1 rowspan=7 bgcolor='#d0d0d0' style='padding:0px'><img src='"+imgDir+"divider.gif' width=1></td>"

                                                }

 

                                                for       (i=0; i<7; i++)    {

                                                                        sHTML += "<td width='27' align='right'><B>"+ dayName[i]+"</B></td>"

                                                }

                                                sHTML +="</tr><tr>"

                                               

                                                if (showWeekNumber==1)

                                                {

                                                                        sHTML += "<td align=right>" + WeekNbr(startDate) + "&nbsp;</td>"

                                                }

 

                                                for       ( var i=1; i<=dayPointer;i++ )

                                                {

                                                                        sHTML += "<td>&nbsp;</td>"

                                                }

                       

                                                for       ( datePointer=1; datePointer<=numDaysInMonth; datePointer++ )

                                                {

                                                                        dayPointer++;

                                                                        sHTML += "<td align=right>"

                                                                        sStyle=styleAnchor

                                                                        if ((datePointer==odateSelected) &&   (monthSelected==omonthSelected)      && (yearSelected==oyearSelected))

                                                                        { sStyle+=styleLightBorder }

 

                                                                        sHint = ""

                                                                        for (k=0;k<HolidaysCounter;k++)

                                                                        {

                                                                                                if ((parseInt(Holidays[k].d)==datePointer)&&(parseInt(Holidays[k].m)==(monthSelected+1)))

                                                                                                {

                                                                                                                        if ((parseInt(Holidays[k].y)==0)||((parseInt(Holidays[k].y)==yearSelected)&&(parseInt(Holidays[k].y)!=0)))

                                                                                                                        {

                                                                                                                                                sStyle+="background-color:#FFDDDD;"

                                                                                                                                                sHint+=sHint==""?Holidays[k].desc:"\n"+Holidays[k].desc

                                                                                                                        }

                                                                                                }

                                                                        }

 

                                                                        var regexp= /\"/g

                                                                        sHint=sHint.replace(regexp,"&quot;")

 

                                                                        dateMessage = "onmousemove='window.status=\""+selectDateMessage.replace("[date]",constructDate(datePointer,monthSelected,yearSelected))+"\"' onmouseout='window.status=\"\"' "

 

                                                                        if ((datePointer==dateNow)&&(monthSelected==monthNow)&&(yearSelected==yearNow))

                                                                        { sHTML += "<b><a "+dateMessage+" title=\"" + sHint + "\" style='"+sStyle+"' href='javascript:dateSelected="+datePointer+";closeCalendar();'><font color=#ff0000>&nbsp;" + datePointer + "</font>&nbsp;</a></b>"}

                                                                        else if   (dayPointer % 7 == (startAt * -1)+1)

                                                                        { sHTML += "<a "+dateMessage+" title=\"" + sHint + "\" style='"+sStyle+"' href='javascript:dateSelected="+datePointer + ";closeCalendar();'>&nbsp;<font color=#909090>" + datePointer + "</font>&nbsp;</a>" }

                                                                        else

                                                                        { sHTML += "<a "+dateMessage+" title=\"" + sHint + "\" style='"+sStyle+"' href='javascript:dateSelected="+datePointer + ";closeCalendar();'>&nbsp;" + datePointer + "&nbsp;</a>" }

 

                                                                        sHTML += ""

                                                                        if ((dayPointer+startAt) % 7 == startAt) {

                                                                                                sHTML += "</tr><tr>"

                                                                                                if ((showWeekNumber==1)&&(datePointer<numDaysInMonth))

                                                                                                {

                                                                                                                        sHTML += "<td align=right>" + (WeekNbr(new Date(yearSelected,monthSelected,datePointer+1))) + "&nbsp;</td>"

                                                                                                }

                                                                        }

                                                }

 

                                                document.getElementById("content").innerHTML   = sHTML

                                                document.getElementById("spanMonth").innerHTML = "&nbsp;" +   monthName[monthSelected] + "&nbsp;<IMG id='changeMonth' SRC='"+imgDir+"drop1.gif' WIDTH='12' HEIGHT='10' BORDER=0>"

                                                document.getElementById("spanYear").innerHTML =            "&nbsp;" + yearSelected          + "&nbsp;<IMG id='changeYear' SRC='"+imgDir+"drop1.gif' WIDTH='12' HEIGHT='10' BORDER=0>"

                        }

 

                        function popUpCalendar(ctl,   ctl2, format) {

                                                var       leftpos=0

                                                var       toppos=0

 

                                                if (bPageLoaded)

                                                {

                                                                        if ( crossobj.visibility ==          "hidden" ) {

                                                                                                ctlToPlaceValue           = ctl2

                                                                                                dateFormat=format;

 

                                                                                                formatChar = " "

                                                                                                aFormat           = dateFormat.split(formatChar)

                                                                                                if (aFormat.length<3)

                                                                                                {

                                                                                                                        formatChar = "/"

                                                                                                                        aFormat           = dateFormat.split(formatChar)

                                                                                                                        if (aFormat.length<3)

                                                                                                                        {

                                                                                                                                                formatChar = "."

                                                                                                                                                aFormat           = dateFormat.split(formatChar)

                                                                                                                                                if (aFormat.length<3)

                                                                                                                                                {

                                                                                                                                                                        formatChar = "-"

                                                                                                                                                                        aFormat           = dateFormat.split(formatChar)

                                                                                                                                                                        if (aFormat.length<3)

                                                                                                                                                                        {

                                                                                                                                                                                                // invalid date    format

                                                                                                                                                                                                formatChar=""

                                                                                                                                                                        }

                                                                                                                                                }

                                                                                                                        }

                                                                                                }

 

                                                                                                tokensChanged =         0

                                                                                                if ( formatChar            != "" )

                                                                                                {

                                                                                                                        // use user's date

                                                                                                                        aData =            ctl2.value.split(formatChar)

 

                                                                                                                        for       (i=0;i<3;i++)

                                                                                                                        {

                                                                                                                                                if ((aFormat[i]=="d") || (aFormat[i]=="dd"))

                                                                                                                                                {

                                                                                                                                                                        dateSelected = parseInt(aData[i], 10)

                                                                                                                                                                        tokensChanged ++

                                                                                                                                                }

                                                                                                                                                else if   ((aFormat[i]=="m") || (aFormat[i]=="mm"))

                                                                                                                                                {

                                                                                                                                                                        monthSelected =          parseInt(aData[i], 10) - 1

                                                                                                                                                                        tokensChanged ++

                                                                                                                                                }

                                                                                                                                                else if   (aFormat[i]=="yyyy")

                                                                                                                                                {

                                                                                                                                                                        yearSelected = parseInt(aData[i], 10)

                                                                                                                                                                        tokensChanged ++

                                                                                                                                                }

                                                                                                                                                else if   (aFormat[i]=="mmm")

                                                                                                                                                {

                                                                                                                                                                        for       (j=0; j<12;          j++)

                                                                                                                                                                        {

                                                                                                                                                                                                if (aData[i]==monthName[j])

                                                                                                                                                                                                {

                                                                                                                                                                                                                        monthSelected=j

                                                                                                                                                                                                                        tokensChanged ++

                                                                                                                                                                                                }

                                                                                                                                                                        }

                                                                                                                                                }

                                                                                                                        }

                                                                                                }

 

                                                                                                if ((tokensChanged!=3)||isNaN(dateSelected)||isNaN(monthSelected)||isNaN(yearSelected))

                                                                                                {

                                                                                                                        dateSelected = dateNow

                                                                                                                        monthSelected =          monthNow

                                                                                                                        yearSelected = yearNow

                                                                                                }

 

                                                                                                odateSelected=dateSelected

                                                                                                omonthSelected=monthSelected

                                                                                                oyearSelected=yearSelected

 

                                                                                                aTag = ctl

                                                                                                do {

                                                                                                                        aTag = aTag.offsetParent;

                                                                                                                        leftpos += aTag.offsetLeft;

                                                                                                                        toppos += aTag.offsetTop;

                                                                                                } while(aTag.tagName!="BODY");

 

                                                                                                crossobj.left =  fixedX==-1 ? ctl.offsetLeft      + leftpos :        fixedX

                                                                                                crossobj.top = fixedY==-1 ?     ctl.offsetTop + toppos + ctl.offsetHeight +      2 :                   fixedY

                                                                                                constructCalendar (1, monthSelected, yearSelected);

                                                                                                crossobj.visibility=(dom||ie)? "visible" : "show"

 

                                                                                                hideElement( 'SELECT', document.getElementById("calendar") );

                                                                                                hideElement( 'APPLET', document.getElementById("calendar") );                             

 

                                                                                                bShow = true;

                                                                        }

                                                                        else

                                                                        {

                                                                                                hideCalendar()

                                                                                                if (ctlNow!=ctl) {popUpCalendar(ctl, ctl2, format)}

                                                                        }

                                                                        ctlNow = ctl

                                                }

                        }

 

                        document.onkeypress = function hidecal1 () {

                                                if (event.keyCode==27)

                                                {

                                                                        hideCalendar()

                                                }

                        }

                        document.onclick = function hidecal2 () {                   

                                                if (!bShow)

                                                {

                                                                        hideCalendar()

                                                }

                                                bShow = false

                        }

 

                        if(ie)

                        {

                                                init()

                        }

                        else

                        {

                                                window.onload=init

                        }demo: http://bu.lpc.rmutl.ac.th/naravit/begin ... ckDate.php
โหลด phpBB3 ภาษาไทย ทั้งหน้าเว็บ และ admin
รวมพลคนใช้ phpBB3 แนะนำคนอื่นบ้างนะครับ ทุกคำถามจะได้มีคำตอบ แนะนำคนอื่นๆบ้างนะ ช่วยๆกันไป

สมาชิกใหม่ ก่อนถามแนะนำตัว
viewforum.php?f=41
กฏการใช้งานบอร์ด
viewtopic.php?f=37&t=5940

preor
phpBBThailand Hero Member
phpBBThailand Hero Member
โพสต์: 100
ลงทะเบียนเมื่อ: 12 ส.ค. 2009, 13:17
ติดต่อ:

Re: รวม Javascript ที่ใช้งาน บ่อยๆ

โพสต์โดย preor » 21 ส.ค. 2009, 23:39

ขอบคุณมากครับ มีประโยชน์มากๆเลย

ภาพประจำตัวสมาชิก
ioontalamok
phpBBThailand Newbie
phpBBThailand Newbie
โพสต์: 1
ลงทะเบียนเมื่อ: 01 ก.พ. 2011, 11:59

Re: รวม Javascript ที่ใช้งาน บ่อยๆ

โพสต์โดย ioontalamok » 01 ก.พ. 2011, 12:13

ขอบคุณมากค่า :lol:
คุณเคยเห็นทะเลหมอก แต่... คุณเคยสัมผัสและนอนใต้ทะเลหมอก หรือไม่ ?

กฏการใช้งานบอร์ด phpBBThailand.com
viewtopic.php?f=32&t=5940

siamon18
phpBBThailand Newbie
phpBBThailand Newbie
โพสต์: 7
ลงทะเบียนเมื่อ: 26 ก.ค. 2012, 11:32

Re: รวม Javascript ที่ใช้งาน บ่อยๆ

โพสต์โดย siamon18 » 26 ก.ค. 2012, 18:26

ขอบคุณมากครับ
บริษัทให้ที่ปรึกษา ISOหลักสูตรอบรมพร้อมวางแผนฝึกอบรม เครื่องกรองน้ำราคาถูก
แก้ไขล่าสุดโดย siamon18 เมื่อ 06 ก.พ. 2013, 17:22, แก้ไขไปแล้ว 2 ครั้ง.
บริการอบรมพนักงานสถาบันฝึกอบรมบริษัทฝึกอบรมอาชีพ

phpcrazy
phpBBThailand Jr. Member
phpBBThailand Jr. Member
โพสต์: 25
ลงทะเบียนเมื่อ: 25 ธ.ค. 2012, 15:49
ติดต่อ:

Re: รวม Javascript ที่ใช้งาน บ่อยๆ

โพสต์โดย phpcrazy » 28 ธ.ค. 2012, 09:26

ขอบคุณครับ มีเยอะเลยไม่ต้องเขียนใหม่ โมอย่างเดียว


ย้อนกลับไปยัง

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 30 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน